Co ti Němci vlastně chtěli

Posted on 27.5.2012

9


Datei:25-Punkte-Programm.jpg

25ti bodový volební program NSDAP v dobovém tisku

Často se mě lidé, kteří se mnou nesdílí právě všechny světonázorové pohledy ptají, čeho vlastně ti Němci let třicátých při svých rozhodně ne-demokratických eskapádách vlastně chtěli docílit. Samozřejmě se to týká spíše těch, jejichž ideový horizont a všeobecný rozhled nezážívá svůj vrchol ausgerechnet při hledání československé superstar a hltání frázovitého informačního prejtu z řeznictví Pravdoláskař a syn má za následek vomitus maximus.

Sci-fi mě nebaví a tak po vyslechutí argumentů o vyhubování všech lidí na zeměkouli a “vládnutí celému světu” obvykle suše vyzývám k seznámení se s partajními požadavky NSDAP z roku 1920 a jejich střízlivém posouzení.

Volební program německých Nacionálních socialistů samozřejmě není všelék na problémy dnešní doby, tohle tím básník nechtěl říct. Bystrému čtenáři jistě také neuniknou i docela vágně, místy až naivně formulované pasáže o jejichž praktickém provedení a zajistění proti zneužití musel mít pochybnosti i nejeden zavilý stoupenec nacionálně socialistického hnutí.

Na druhou stranu úplný doslovný překlad autentického volebního programu NSDAP poskytne jistě objektivnější pohled na věc, než kdyby jej přebásnil třeba Tomáš Töpfer.

Některé pikantní pasáže jsem si dovolil zvýraznit.

Váš,

Zvídavý Vincenc

25ti bodový program NSDAP (25-Punkte-Programm der NSDAP)

 1. Požadujeme sjednocení všech Němců ve Velkoněmecko, a to podle principu sebeurčení národů.
 2. Požadujeme zrovnoprávnění německého národa vůči všem ostatní národům, tedy zrušení mírových smluv z Versailles a St. Germain.
 3. Požadujeme půdu a prostor (kolonie) k získání stravy pro náš národ a k usídlení našeho národnostního přebytku.
 4. Státním občanem může být pouze ten, kdo je soukmenovcem. Soukmenovcem může být pouze ten, kdo je německé krve, bez ohledu na náboženské vyznání. Žádný Žid tedy nemůže být soukmenovcem.
 5. Kdo není státním občanem, tomu nechť je umožněno žít v Německu jen jako hostu a ten se také bude řídit zákonem o pobytu cizinců.
 6. Právo rozhodovat o vedení a zákonech státu smí příslušet pouze státním občanům. Proto požadujeme, aby veřejné úřady, lhostejno jakého druhu, lhostejno, zda na úrovni říše, kraje či obce zastávali pouze a jen státní občané. Bojujeme proti korupčnímu parlamentárnímu obsazování postů jen na základě stranické přislušnosti bez ohledu na charakter a schopnosti. 
 7. Požadujeme, aby stát zaručil postarat se v prvé řadě o životní a pracovní podmínky státních občanů. Pakliže není možné zajistit dostatek potravy pro celkové obyvatelstvo státu, je potřeba zajisti, aby příslušníci cizích národu (kteří nejsou státními občany) byli vyhoštěni. 
 8. Je třeba zabránit jakékoli další imigraci ne-Němců. Požadujeme, aby všichni ne-Němci, kteří imigrovali do Německa od 2. srpna 1914, byli přinuceni k okamžitému opuštění říše.
 9. Všichni státní občané budou požívati stejných práv a míti stejných povinností.
 10. První povinností každého státního občana musí býti duševní a tělesná tvořivost. Činnost jednotlivce nesmí jít proti zájmům většiny, nýbrž musí, v rámci celku, být k dobru všem. Proto požadujeme:
 11. Zrušení příjmu bez práce a přičinění – zlomení úrokového otroctví.
 12. S ohledem na nesčetné oběti na majetku a krvi, které si na národu vyžádá každá válka, musí být jakékoli osobní obohacení díky válce označeno za zločin na národu. Požadujeme proto, aby byly všechny válečné profity beze zbytku navráceny.
 13. Požadujeme zestátnění všech dosud zprivatizovaných podniků.
 14. Požadujeme podíl na zisku velkých průmyslových podniků.
 15. Požadujeme vybudování rozsáhlé sociální sítě zajištění ve stáří.
 16. Požadujeme zřízení zdravé střední třídy a její zachování, okamžitou komunalizaci velkoobchodů a jejich pronájem za výhodné ceny malým živnostníkům a co nejpřísnější zohlednění všech malých živnostníků při dodávkách státu, krajům a obcím.
 17. Požadujeme našim národním potřebám přizpůsobenou pozemkovou reformu, přijetí zákona o bezplatném vyvlastnění pozemku pro obecně prospěšné účely, zrušení úroků z pozemku a zabránění jakékoli spekulace s půdou.
 18. Požadujeme nekompromisní boj proti těm, kteří svoji činností škodí obecným zájmům. Zločinci proti národu, lichváři, šmelináři atd. budou trestáni smrtí bez ohledu na náboženství a rasu.
 19. Požadujeme výměnu římského práva, sloužícího materialistikému světovému pořádku za německé obecné právo.
 20. Stát je povinen se pomocí od základu vybudovaného národního školského systému postarat o to, aby každý schopný a pilný Němec mohl dosáhnout vyššího vzdělání a tím mohl nastoupit do vyšších, vedoucích pozic. Učební plány všech školských zařízení musí být přizpůsobeny požadavkům v praktickém životě. Pojmutí myšlenky státu musí být dosaženo již na počátku skrze školu; Požadujeme vzdělávání obzvlášť nadaných dětí chudých rodičů bez ohledu na jejich společenský stav a povolání, a to na státní náklady.
 21. Stát se má postarat o pozvednutí národního zdraví programem na ochranu matky a dítěte, zákazem práce mládeže, jejím tělesným zocelováním prostřednictvím zákonem stanovené povinnosti atletické a sportovní výchovy a nejvyšší podporou všech sdružení, zabývajícími se tělesnými aktivitami a vzděláváním.
 22. Požadujeme zrušení žoldnéřských jednotek a vytvoření národního vojska.
 23. Požadujeme uzákonění boje proti vědomé politické lži a jejímu rozšířování médii. Aby bylo možné vytvořit německý tisk, požadujeme, aby a) všichni redaktoři a zaměstnanci novin, které vycházejí v německém jazyce, byli soukmenovci, b) neněmecký tisk aby vycházel jen s výslovným souhlasem státu. Tento nesmí být tištěn v německém jazyce, c) jakýkoli finanční podíl neněmeckých subjektů na německém tisku či jeho ovlivňování bylo zakázáno a požadujeme jako trest za přestoupení tohoto nařízení zavření takového novinového podniku, jakož i okamžité vykázání na takovém jednání se podílejících ne-Němců z říše. Noviny, které se proviní proti obecnému blahu mají být zakázány. Požadujeme zákonný boj proti uměleckým a literárním směrům, které mají rozkladný vliv na život národa a uzavření všech zábavních podniků, které se proti těmto požadavkům proviňují.
 24. Požadujeme svobodu všech náboženských vyznání ve státě, pakliže neohrožují existenci státu nebo se neproviňují proti zvyklostem a morálním hodnotám germánské rasy. Strana jako taková zastává postoje positivního křesťanství, aniž by se konfesně vázala na určité vyznání. Strana bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás a kolem nás a je přesvědčena, že trvalé uzdravení našeho národa se může zevnitř podařit jen tehdy, když platí: Obecné blaho má přednost před blahem jednotlivce.
 25. K dosažení všech uvedených cílů požadujeme: Zřízení silné centrální moci říše. Bezpodmínečnou autoritu politického centrálního parlamentu nad celou říší a jejími organizacemi obecně. Zřízení stavovských a profesních komor k provádění říší vynesených rámcových zákonů na úrovni spolkových států. Vůdci strany slibují zasadit se o všechny výše uvedené požadavky, bude-li to nezbytné, i za cenu vlastního života.

Mnichov, 24. února 1920

Na základě lživých výkladů bodu 17 programu NSDAP ze strany protivníka je nutné konstatovat: Jelikož NSDAP ctí soukromé vlastnictví, je samozřejmé, že pasáž o “bezplatném vyvlastnění” se týká pouze vytvoření zákonných možností, aby půda, nabytá nekalým způsobem nebo půda, se kterou je hospodařeno proti zájmům národní většiny, mohla být vyvlastněna. Toto je směřováno především proti židovským pozemkovým spekulantům.

Mnichov, 13. dubna 1928

Adolf Hitler

Posted in: Úvahy, Historie