Slova, která mají váhu I.

Posted on 11.12.2011

22


O Německu, válce a všech s ní souvisejících -ismech bylo už napsáno tolik, že tvořit další jednostranný a strašně neobjektivní traktát, který vědoucí nepřekvapí a nevědoucí nepřesvědčí, prostě nemá cenu. Není to ani potřeba. Vše už bylo důvěryhodnými lidmi dávno řečeno.

Vítám Vás u prvního dílu krátkého miniseriálu, ve kterém máte možnost seznámit se s výroky osobností, které stály na straně dobra. A aby byl seriál objektivní a vyvážený, najdete na jeho konci vždy i jeden výrok osobnosti, stojící na straně zla.

Doufám, že tím některým umanutým přispěvatelům udělám konečně radost.

Váš, Zvídavý Vincenc

Demokraté o Třetí říši

“Ať si kdo chce, co che říká: Německo bylo v roce 1936 kvetoucí a šťastná země. V jeho tváři byla vidět záře zamilované ženy. A Němci byli zamilovaní – zamilovaní do Hitlera… A měli všechny důvody pro svůj vděk. Hitler porazil nezaměstnanost, přinesl Němcům nový hospodářský rozkvět. Zprostředkoval Němcům nové vědomí jejich národní síly a národního poslání.“
Sefton Delmer, britský vrchní propagandista v II. svět. válce ve své knize “Die Deutschen und ich” – Hamburg 1961, strana 288.

“Právě jsem se vrátil ze své návštěvy Německa… Nyní jsem viděl slavného německého vůdce, stejně jako změny, o které se zasadil. Ať už si člověk o jeho metodách myslí cokoli – které rozhodně nejsou těmi z parlamentární země – není žádných pochyb o tom, že se zasadil o úžasnou změnu duší lidí, jejich chování mezi sebou, jejich sociální a ekonomické seberealizace… Není to to Německo prvního desetiletí po válce, které roztrhané, pokořené  a utlačené s pocity bázně a hany jen živořilo. Nyní je plné naděje, důvěry a nového pocitu z možnosti řídit svoji zemi samo, bez vlivu nějakých cizích sil za hranicemi země. Poprvé od konce války se v Německu rozšířil obecný pocit bezpečí mezi lidmi. Je to šťastné Německo. Všude jsem měl možnost to vidět a poznávat.”
Lloyd George po své návštěvě v Berchtesgadenu u Adolfa Hitlera v “Daily Express”, 17.9.1936

“Pokud by někdy měla Anglie po své porážce tak zkomírat jako Německo po Světové válce, pak přeji Anglii takového muže, jakým je Adolf Hitler.”
Winston Churchill, 1938

O Versaillské “smlouvě”

“ Nejstrašnější ze všech válek (I. svět. válka) skončila mírovou smlouvou, která není smlouvou míru, nýbrž pokračováním války. Evropa díky ní lehne popelem, pakliže svým rádcem nezvolí zdravý rozum.”
Anatole France, francouzský básník (vgl. Hennig, E., a.a.O., strana 38/39)

“Byl jsem hluboce zneklidněn. Politická a hospodářská část byla prošpikována nenávistí a pomstychtivostí… Byly vytvořeny podmínky, za kterých nemohla být Evropa znovu vybudována a lidstvu navrácena svoboda.”
Herbert Hoover, president USA, 1919 (vgl. Hoover, H., “Memoiren”, Mainz 1951, strana 413

“2. května vypuklo Korfantym poháněné třetí povstání v Horním Slezsku. Začala neskutečná vláda teroru. Počet vražd se z mnohonásobil. Němci byli mučeni, mrzačeni, umláceni k smrti, jejich mrtvoly byly zohavené. Vesnice a zámky byly vyloupeny, zapáleny, nebo vyhozeny do vzduchu. Obrazové záznamy skutků, které zveřejnila německá vláda v roce 1921 přesahují co do ohavnosti vše, co si jen člověk dokáže představit.”
Prof. Dr. René Martel ve své knize “Les frontiéres orientals de l` Allemagne”, Paříž 1930, o polských zločinech v Horním Slezku v roce 1921!!!

“Opožděná revize Versaillské smlouvy zatáhne Evropu dříve či později opět do války, kterou bude korunovat bolševická světová revoluce.”
Gustave Hervé, francouzský politik, 1931 (Hennig, E. “Zeitgeschichtliche Aufdeckung”, Mnichov 1964, strana 39)

“….signatární mocnosti smlouvy z Versailles slavnostně přislíbily Němcům, že odzbrojí, když Německo s odzbrojováním začne. 14 let čekalo Německo na dodržení tohoto slibu… Mezitím všechny země svoji válečnou výzbroj ještě navýšily a svým sousedům poskytly půjčky, díky kterým se budovaly obrovské vojenské organizace blízko německých hranic. Můžeme se pak divit, že byli Němci dohnáni k revoltě a revoluci proti tomuto chronickému podrazáctví velkých mocností?”
Lloyd George 29. října 1934 v anglické Dolní sněmovně parlamentu (H. Sündermann: “Das drittte Reich”, Leoni 1964, strana 37)

Hlas polský

“Jsme připraveni na jakoukoli válku, dokonce s nejsilnějším protivníkem…”
Polska Zbrojna, 25. března 1939 (Walendy: “Historische Tatsachen”, svazek 39, strana 16)

“Polsko chce válku s Německem a Německo jí nebude moci zabránit, i kdyby chtělo.”
Rydz-Smigly, generální inspektor polské armády ve veřejném projevu před polskými důstojníky, léto 1939 (Splittgerber: “Unkenntnis…”, strana 7)

“Jsme připraveni uzavřít pakt klidně i s ďáblem, pokud nám to pomůže ve válce proti Hitlerovi. Slyšte: Proti Německu, nejen proti Hitlerovi. V nadcházející válce bude téct německá krev takovými proudy, jak to svět od svého vzniku ještě neviděl.”
Varšavský deník “Depesza”, 20. srpna 1939

O válce

“Nyní jsme Hitlera přinutili k válce, takže teď už nemůže rušit Versaillskou smlouvu kousek po kousku mírovou cestou.”
Lord Halifax, anglický velvyslanec ve Washingtonu, 1939 (“Nation Europa”, 1954, svazek 1, strana 46)

“Zlou propagandou jsme začali tuto válku… A teprve teď s ní pořádně začneme! Budeme v této propagandě pokračovat, budeme ji stupňovat tak, až už nikdo nebude akceptovat dobrého slova o Němcích, až bude zničeno vše, co třeba v jiných zemí požívali Němci za sympatie a až budou sami natolik zmatení, že nebudou vědět, co činí. Až bude toto dosaženo, až si začnou špinit vlastní hnízdo, a to nikoli s odporem, nýbrž zcela dobrovolně v ochotné připravenosti být vítězům po vůli, pak bude vítězství úplné. Konečné však není nikdy. Převýchova (Re-Education) vyžaduje pečlivé a neustálé péče jako anglický trávník. Jen okamžik nedbalosti a plevel se začne šířit. Onen nevyhubitelný plevel historické pravdy.”
Sefton Delmer, někdejší britský šéfpropagandista po kapitulaci Německa v r. 1945 v rozhovoru s prof. Grimmem

“…Ptal jsem se Joea Kennedyho (americký velvyslanec v Londýně) na jeho vyjednávání s Rooseveltem a Chamberlainem v r. 1938. Řekl mi, že Chamberlain byl v roce 1939 přesvědčen, že Velká Británie nemá v ruce nic, s čím by mohla bojovat a proto se zdráhá táhnout do války proti Hitlerovi… Ani Francouzi, ani Angličané by prý z Polska nedělali důvod k válce, kdyby k tomu nebyli bez ustání popichováni Washingtonem… Anglii do války zatáhla právě Amerika a světové židovstvo.”
Americký ministr obrany J. Forrestal 27.12.1945 ve své knize “The Forrestal Diarie`s, New York, 1951, strana 121)

“Aby bylo jasno, tato válka se nevede proti Hitlerovi nebo Nacionálnímu Socialismu, nýbrž proti síle německého národa, která má být navždy zničena, lhostejno, jestli je zrovna v rukou Hitlera nebo třeba nějakého jesuitského pátera.”
Emery Hughes: “Winston Churchill – His Career in War and Peace”, strana 145

“Poslední válka ukázala jasněji než kdy jindy satanskou povahu civilizace… Všechny zákony etiky byly vítězi porušeny. Žádná lež nebyla dost špinavá, aby nebyla použita…”
Mahatma Gandhi: “Hier spricht Gandhi.”, 1954, Barth-Verlag München

“Německo je obsazeno jakožto poražený nepřátelský národ, nikoli za účelem osvobození…”
Direktiva JCS 1067/6

A co na to Židé?

“Naše židovské zájmy vyžadují definitivní zničení Německa.”
W. Jabotinski, zakladatel židovské organizace “Irgun Zwai Leumi”, leden 1934 (Walendy: “Historische Tatsachen”, svazek 15, strana 40)

“Naší věcí je, Německu, nepříteli číslo jedna, vyhlásit nemilosrdnou válku.”
Bernhard Lecache, president židovské světové ligy, 9.11.1938

“Je naší věcí zorganizovat morální a hospodářskou blokádu Německa a tento národ rozčtvrtit…. Je naší věcí vyvolat konečně válku bez slitování.”
Bernhard Lecache, 18.11.1938 (B. Lecache: “Le droit de vivre”)

“Třebaže chce Hitler zřejmě ještě v posledním okamžiku zabránit válce, která jej může zničit, bude stejně k válce přinucen.”
Emil Ludwig Cohn, sionista, 1938 (Ludwig Cohn: “Die neue heilige Allianz”)

“Hitler válku nechce, ale bude k ní přinucen, a to velmi brzy. Poslední slovo bude mít, jako v roce 1914, Anglie.”
Emil Ludwig Cohn, sionista “Anály” (Hennig, strana 137)

Válečný zločinec

“Já chci mír – a budu činit vše, abych míru dosáhl. Ještě není pozdě. Půjdu až na samé hranice možného, kam až to oběti a čest německého národa dovolí. Umím víc, než jen válčit! Jen, když pomyslím na ztrátu německé krve – padnou vždy ti nejlepší, ti nejodvážnější a nejobětavější, jejichž úkolem by bylo ztělesňovat národ a vést jej. Nemám zapotřebí dělat si jméno válkou jako Churchill. Chci si udělat jméno jako Vůdce německého národa, chci zajistit jeho jednotu a životní prostor, prosadit Nacionální Socialismus…”
Adolf Hitler po ukoneční francouzského tažení v rozhovoru s architektem Prof. Hermannem Gieslerem. (Giesler: “Ein anderer Hitler”, strana 395)

Pokračování příště….

Citáty vyhledal a zpracoval Honigmann, vydavatel blogu Der Honigmann sagt…

Posted in: Úvahy, Historie